Omleiding Hoyteslân 30 september en 1 oktober 2021

Een deel van de Hoyteslân (ter hoogte van het in aanbouw zijnde Jabikshof) zal op donderdag 30 september en 1 oktober afgesloten zijn voor verkeer, zoals met borden reeds staat aangegeven bij het desbetreffende wegvlak. Dit wegvlak zal gedurende die twee dagen gestremd zijn voor al het verkeer; auto’s, fietsers en voetgangers. De gemeente zal met borden een omleiding aangeven, die middels onderstaande kaart alvast gecommuniceerd wordt. De vervangende rijroute loopt via de Gerbrigslân langs de biogascentrale naar de Súdertrimsdieldyk.

Download het PDF bestand om de situatie vergroot te bekijken.

Goutum-Súd wordt 30 km zone

Voor Goutum-Súd is de laatste tijd gewerkt aan een Verkeersbesluit voor 30 km/uur zones
Dit besluit is formeel vastgesteld en is gisteren gepubliceerd in de Huis-aan-huis. Dit besluit geldt ook voor de buurtschappen Techum, De Klamp en Wiarda. Het Verkeersbesluit lees je hier

Vanaf 6 mei begint de termijn van bezwaar en beroep
Deze termijn is zes weken. Bezwaar indienen? Kijk op www.leeuwarden.nl/nl/bezwaarschrift-indienen hoe je dit doet. 

Vragen en/of opmerkingen hierover? 
Stuur een email naar info@goutumsud.nl

Verslag Informatiebijeenkomst inrichting Hoyteslân

Op 29 april hebben we via Teams een informatieavond georganiseerd voor onze wijk
Tijdens deze avond heeft Klaas Struiksma (stedenbouwkundig medewerker van de gemeente Leeuwarden) de planvorming besproken. 

Hier lees je het verslag van deze avond.

Vragen en/of opmerkingen hierover?
Stuur een email naar info@goutumsud.nl

Inrichting Bouweslân

In het rondje Goutum-Súd met de gemeente hebben we namens de wijk aangegeven dat het brede (achterste) deel van de Bouweslân ten eerste ietwat kaal en “saai” is en ten tweede zorgt voor hard rijdende auto’s. De gemeente kan zich hier goed in vinden en vraagt daarom de wijk hoe wij de inrichting zouden willen zien. Te denken valt aan plantenbak(ken) of ander groen, dat de breedte van de straat zal doen afnemen.
Voor het aanleveren van een idee bij de gemeente roepen we graag de hulp van de aanwonende bewoners in.

Zodra wij de kaders weten van de gemeente, plannen wij een digitale bewonersbijeenkomst in. Deze zal in maart of april plaatsvinden en hiervoor worden dus de aanwonende bewoners van de Bouweslân uitgenodigd. Informatie hierover volgt via een flyer die huis-aan-huis wordt verspreidt. 

Update augustus 2021; je kunt je hier inschrijven voor de brainstorm sessie

Inrichting Hoyteslân

In de afbeelding hieronder is de inrichting van de Hoyteslân aangegeven
Klik hier om de afbeelding goed te kunnen zien. Dit geeft een goed beeld van de hoeveelheid bomen aan de Hoyteslân en de Sudertrimdielsdyk. 

Vanaf de rotonde wordt een drempel van 12 cm hoog geplaatst
Deze zorgt dat automobilisten af moet remmen als ze de wijk in komen. 

De donkerrode vlakken zijn attentievlakken
Deze zijn ook al aanwezig in andere gedeeltes van onze wijk. De kruising bij de kerk krijgt een trapeziumvorm. Dit zorgt voor een vertekend beeld bij het benaderen van de kruising. Hierdoor gaat men afremmen. 

Rondje Goutum-Súd

Onlangs hebben we onder alle wijkgenoten een enquête uitgestuurd. Hierin stelden we onder andere vragen over de inrichting en verkeersveiligheid van onze wijk. De uitkomsten hebben we met jullie gedeeld en tevens beloofd dit ook met de gemeente te delen.  

Afgelopen week was het dan zover! Door een digitale ronde (de fysieke afspraak kon i.v.m. Corona niet doorgaan) van bijna 2 uren door onze wijk te maken hebben we de meest genoemde zaken in de enquête besproken. Aanwezig waren de projectleider van de Zuidlanden, stedenbouwkundige en de wijken coördinator. We geven jullie graag een korte samenvatting. 

Een aantal verkeerssituatie zijn besproken welke onveilig zijn. De oversteek van Goutum-Sud naar techum, kruising Hoyteslan Bouweslan, Hoyteslan inrichting van rotonde t/m kerkwoningen en de ingangen naar Pierslan. Door foto’s en ervaringen te delen ziet de gemeente in dat dit inderdaad zorgelijke punten zijn. Men gaat daarom in conclaaf om te kijken hoe deze situatie verbetert kan worden. 

Snelheid in de wijk is op enkele punten in de wijk te hoog. Hierover hebben we een open gesprek gehad qua maatregelen. Wens vanuit onze kant uitgesproken dat er op de hoyteslan in de definitieve bestrating een natuurlijke (groen) verspringing komt. De mogelijkheden worden door de gemeente bekeken.  

Verder is de parkeer(problematiek) op verschillende plaatsen in de wijk besproken. Uiteraard zijn we hier grotendeels zelf verantwoordelijk voor als wijkbewoners. Vanuit de wijkvereniging hebben we het dringende advies gegeven de wijk zo in te richten dat het voor iedereen (parkeerders en handhavers) duidelijk is waar men wel of niet mag parkeren om zo onduidelijkheid te voorkomen. 

Alle genoemde punten worden door de gemeente opnieuw bekeken. Zodra er meer duidelijk is op één of meerdere punten krijgen we hier terugkoppeling op. Vanuit de wijkvereniging hebben we “het rondje Goutum Sud” als zeer fijn ervaren. De gemeente stond echt open voor onze feedback en ging het gesprek open aan. Wordt vervolgt.

Bouw Noorderbreedte begonnen

Planning:

 • Er staan op dit moment (nog) geen bouwhekken om het bouwterrein. Dat is een bewuste keuze van de aannemer. Het plaatsen van bouwhekken zou het op dit moment onveiliger maken, met name langs de Hoyteslân. Door het grote aantal verkeersbewegingen wat er nu is (aanvoer van heipalen) zou de Hoyteslân flink gestremd worden. Dit is niet goed voor de doorstroming. Er is gekozen voor een tijdelijke rijbaan van rijplaten waarop materiaal aangevoerd en gelost kan worden. Op dit moment is dat de veiligste optie. 
 • Er wordt nu vanaf maaiveldniveau geheid. Alle gaten die er op dit moment zijn, worden zo snel mogelijk weer gevuld, om risico’s te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de sleuven voor de riolering.
 • Er liggen op dit moment bulten grond op het terrein. Degene die niet stabiel genoeg lijken, drukken ze nog extra aan. Die kunnen dan niet “instorten” wanneer er wel op gespeeld zou worden. 
 • Bij de verdere werkzaamheden zullen er ook onder andere grote transporten plaats moeten vinden. Deze worden zoveel mogelijk via de Súdertrimdielsdyk (de asfaltweg) worden gedaan. Er is daarvoor een tijdelijke inrit gemaakt, het zand daarvoor ligt er al.
 • Wanneer het ketenpark er staat (zie planning) is er dagelijks iemand op de bouw aanwezig. 
 • Het heien is woensdag 22 juli klaar (dit is de planning). Groot materieel zoals de heistelling wordt dan afgevoerd. Het resterende terrein wordt dan zo vlak mogelijk achter gelaten.
 • Dinsdag 11 augustus (week 33) wordt er begonnen met ontgraven, dan zullen er ook nog geen hekken omheen staan, omdat dat niet werkbaar is tijdens de (grond)werkzaamheden. Hekken op/langs de Hoyteslân zullen dan ook weer er voor zorgen dat de buurt daar dan juist weer extra last van heeft.
 • In de week van 17 augustus (week 34), als het grondwerk ver genoeg gevorderd is komen er hekken omheen de staan. In de tijd die daarop volgt zullen de werkzaamheden verder uitgevoerd worden. 
 • Vanaf 24 augustus (week 35) wordt het ketenpark geplaatst en ingericht.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, problemen met de bouw?
Neem dan contact met ons als Wijkvereniging op. Wij nemen contact op de bouwer en zorgen voor een terugkoppeling naar de wijk. 

De resultaten van de enquête delen wij graag

Maar liefst 120 wijkbewoners hebben de enquête ingevuld. Ontzettend bedankt daarvoor.
Zoals ook in het rapport aangegeven delen wij de uitkomsten met jullie als bewoners, met de gemeente Leeuwarden en met Dorpsbelang Goutum.

De resultaten hebben we samengevat in een rapport
Daarin staan acties wat we met de uitkomsten gaan doen. Klik hier voor dit rapport.  Als bijlage hebben we een totaaloverzicht van de uitkomsten toegevoegd (klik hier). 

In het rapport staat een overzicht van de onderwerpen die gaan voorleggen aan de gemeente. Dit willen we doen door een aantal medewerkers voor een gesprek uit te nodigen in de wijk. 

Verkeersveiligheid

Dit is op dit moment een ‘hot topic’ in de wijk. Veel wijkbewoners hebben het erover. Helaas zijn er de afgelopen maanden meerdere katten doodgereden, kinderen die bijna zijn aangereden, irritaties naar bestuurders die te hard rijden, auto’s die verkeerd geparkeerd staan, etc. 
Alle reden om een nieuwsbrief te versturen met daarin de problemen die spelen op verkeersgebied.

Wij hebben jouw mening nodig! We vragen ongeveer 15 minuten van jouw tijd. Woon je samen? Vul dan beide de vragenlijst in. 

De vragenlijst bestaat uit 5 pagina’s: 

 1. Jouw eigen gegevens;
 2. Verkeersveiligheid in de wijk;
 3. Fysieke woonomgeving;
 4. Wijkvereniging Goutum-Súd;
 5. Opmerkingen/suggesties/vragen die je niet kwijt kon in de vragenlijst. 

Met deze enquête hopen wij een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid van de wijk. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners de enquête invullen. 

Klik hier voor de vragenlijst. Invullen kan t/m uiterlijk 17 mei aanstaande. 
Meer informatie wat we met de uitkomsten gaan doen, vind je in de vragenlijst.

Of het nu de bezorgers, koeriers of zelfs de eigen wijkbewoners zijn…er wordt massaal te hard gereden in onze wijk. 

In 2019 is hierover een gesprek geweest tussen de Wijkvereniging, Dorpsbelangen Goutum en de gemeente. De gemeente vindt dat er eerst op het sociale aspect stappen moeten worden gezet. Oftewel spreek elkaar aan, of het nu een wijkbewoner of koerier is. Het begint bij bewustwording. Sommige bedrijven zijn inmiddels door ons aangeschreven. 

Om hiervan een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld. De uitkomsten hiervan wordt gedeeld  met o.a. Dorpsbelangen Goutum en de gemeente.

Bloembakken maken lijkt een goed idee, maar…

Bloembakken op de Hoyteslân.

We begrijpen dat er nu stappen gezet moeten worden en dat je dit wilt doen vanuit jouw beste intentie. Toch is het voor ons en jullie belangrijk om eerst de verkeersveiligheid (of het gebrek daaraan) inzichtelijk te krijgen. Daarvoor is de vragenlijst gemaakt.

Blijkt dat er meer bloembakken nodig zijn, dan ligt de coördinatie daarvan bij de Wijkvereniging. Wij zijn tenslotte ook degene die de contacten hebben met o.a. de stedenbouwkundige en projectleider van De Zuidlanden van de gemeente. Hopelijk begrijpen jullie dat. 

(Fout) parkeren is een probleem

Met name op de kruising Hoyteslân/Bouweslân en op de Bouweslân zelf. De gemeente is hier heel duidelijk in: hier zijn wij als bewoners zelf schuldig aan. En dus ook zelf verantwoordelijk om dit probleem op te lossen.

Er spelen op dit onderdeel twee problemen in de wijk: 

 • Er wordt buiten de aangewezen vakken geparkeerd;
 • Er wordt niet op eigen erf geparkeerd, waardoor op sommige plaatsen grote druk op het aantal parkeerplaatsen ontstaat.

In het ergste geval kunnen wij als bewoners dit onderling niet oplossen. Iemand kan dan een handhavingsverzoek bij de gemeente neerleggen. Dit is het laatste wat wij willen toch?

Pierslân, Siebeslân en Meinteslân aanmerken als woonerf?

We zijn hierover aan het nadenken om een dergelijk verzoek bij de gemeente neer te leggen. En deze ‘pleinen’ te voorzien van bebording. Dit heeft dan als doel om deze gebieden met veel spelende kinderen veilig(er) te maken. De uitkomsten van de vragenlijst spelen een rol bij een dergelijk verzoek.

We zijn blij met jullie ideeën en initiatieven

Toch is het belangrijk om dit te doen in overleg met ons als Wijkvereniging. Wij moeten ons kunnen verantwoorden en uitspreken richting Dorpsbelangen Goutum, de gemeente en de medewijkbewoners als er vragen zijn. 

Het is erg waardevol, wanneer jij je ideeën/suggesties aangeeft in de vragenlijst.

Vragenlijst verkeersveiligheid

Wij hebben jouw mening nodig! We vragen ongeveer 15 minuten van jouw tijd. Woon je samen? Vul dan beide de vragenlijst in. 

De vragenlijst bestaat uit 5 pagina’s: 

 1. Jouw eigen gegevens;
 2. Verkeersveiligheid in de wijk;
 3. Fysieke woonomgeving;
 4. Wijkvereniging Goutum-Súd;
 5. Opmerkingen/suggesties/vragen die je niet kwijt kon in de vragenlijst. 

Met deze enquête hopen wij een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid van de wijk. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners de enquête invullen. 

Klik hier voor de vragenlijst. Invullen kan t/m uiterlijk 17 mei aanstaande. 

Meer informatie wat we met de uitkomsten gaan doen, vind je in de vragenlijst.