Werkzaamheden Sudertrimsdielsdyk

Vanaf donderdag 9 maart tot ca. 31 maart vinden er werkzaamheden plaats langs de Sudertrimdielsdyk. Er zal gewerkt worden aan de watergangen rondom het gebied van het crematorium. De Sudertrimdielsdyk wordt niet gestremd.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens de realisatie van de Zuidlanden is Projectbureau de Zuidlanden verantwoordelijk geweest voor onderhoud van de watergangen. Deze worden nu overgedragen aan regulier beheer van de gemeente Leeuwarden. Voor die overdracht van de watergangen moeten deze op diepte worden gebracht. Op onderstaande kaart is te zien aan welke watergangen gewerkt wordt.

watergangen waaraan gewerkt wordt tussen 9 – 31 maart

IKC Teresa

Voor de werkzaamheden rondom IKC Teresa hebben is er direct contact met IKC Teresa geweest zodat zij ouders/verzorgers van de leerlingen op de hoogte kunnen stellen. Verder is de aannemer gevraagd rekening te houden met de schooltijden.

Werkzaamheden Liander aan de Sudertrimdielsdyk

Graag brengen we jullie op de hoogte van werkzaamheden van Liander die vanaf maandag 7 maart langs de Sudertrimdielsdyk plaats zullen vinden. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.Er zal (voor zover nu bekend) geen stremming van de weg zijn. Er zijn verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer op een veilige manier langs het werk te begeleiden.

Nieuwe bestrating hoek Doekeslân en Hoyteslân 22 februari 2022

Er wordt weer een vervolg gegeven aan de herinrichting van Goutum-Súd. Dinsdagmorgen 22 februari om 7.00 uur wordt het restant van het Doekeslȃn en een gedeelte van het Hoyteslȃn tot over de kruising met het Meinteslȃn opgebroken (tot aan Hoyteslȃn nr 118). Het Maaikeslȃn is dan alleen te voet bereikbaar. Het Meinteslȃn blijft bereikbaar vanaf het Hoyteslȃn tussen de woningen van nr. 82 en 84. De grijze noodbestrating wordt verwijderd en daarna wordt er nieuwe bestrating aangebracht. Het verzoek is om tijdig elders te parkeren.

Omleiding Hoyteslân 30 september en 1 oktober 2021

Een deel van de Hoyteslân (ter hoogte van het in aanbouw zijnde Jabikshof) zal op donderdag 30 september en 1 oktober afgesloten zijn voor verkeer, zoals met borden reeds staat aangegeven bij het desbetreffende wegvlak. Dit wegvlak zal gedurende die twee dagen gestremd zijn voor al het verkeer; auto’s, fietsers en voetgangers. De gemeente zal met borden een omleiding aangeven, die middels onderstaande kaart alvast gecommuniceerd wordt. De vervangende rijroute loopt via de Gerbrigslân langs de biogascentrale naar de Súdertrimsdieldyk.

Download het PDF bestand om de situatie vergroot te bekijken.

Goutum-Súd wordt 30 km zone

Voor Goutum-Súd is de laatste tijd gewerkt aan een Verkeersbesluit voor 30 km/uur zones
Dit besluit is formeel vastgesteld en is gisteren gepubliceerd in de Huis-aan-huis. Dit besluit geldt ook voor de buurtschappen Techum, De Klamp en Wiarda. Het Verkeersbesluit lees je hier

Vanaf 6 mei begint de termijn van bezwaar en beroep
Deze termijn is zes weken. Bezwaar indienen? Kijk op www.leeuwarden.nl/nl/bezwaarschrift-indienen hoe je dit doet. 

Vragen en/of opmerkingen hierover? 
Stuur een email naar info@goutumsud.nl

Verslag Informatiebijeenkomst inrichting Hoyteslân

Op 29 april hebben we via Teams een informatieavond georganiseerd voor onze wijk
Tijdens deze avond heeft Klaas Struiksma (stedenbouwkundig medewerker van de gemeente Leeuwarden) de planvorming besproken. 

Hier lees je het verslag van deze avond.

Vragen en/of opmerkingen hierover?
Stuur een email naar info@goutumsud.nl

Inrichting Bouweslân

In het rondje Goutum-Súd met de gemeente hebben we namens de wijk aangegeven dat het brede (achterste) deel van de Bouweslân ten eerste ietwat kaal en “saai” is en ten tweede zorgt voor hard rijdende auto’s. De gemeente kan zich hier goed in vinden en vraagt daarom de wijk hoe wij de inrichting zouden willen zien. Te denken valt aan plantenbak(ken) of ander groen, dat de breedte van de straat zal doen afnemen.
Voor het aanleveren van een idee bij de gemeente roepen we graag de hulp van de aanwonende bewoners in.

Zodra wij de kaders weten van de gemeente, plannen wij een digitale bewonersbijeenkomst in. Deze zal in maart of april plaatsvinden en hiervoor worden dus de aanwonende bewoners van de Bouweslân uitgenodigd. Informatie hierover volgt via een flyer die huis-aan-huis wordt verspreidt. 

Update augustus 2021; je kunt je hier inschrijven voor de brainstorm sessie

Inrichting Hoyteslân

In de afbeelding hieronder is de inrichting van de Hoyteslân aangegeven
Klik hier om de afbeelding goed te kunnen zien. Dit geeft een goed beeld van de hoeveelheid bomen aan de Hoyteslân en de Sudertrimdielsdyk. 

Vanaf de rotonde wordt een drempel van 12 cm hoog geplaatst
Deze zorgt dat automobilisten af moet remmen als ze de wijk in komen. 

De donkerrode vlakken zijn attentievlakken
Deze zijn ook al aanwezig in andere gedeeltes van onze wijk. De kruising bij de kerk krijgt een trapeziumvorm. Dit zorgt voor een vertekend beeld bij het benaderen van de kruising. Hierdoor gaat men afremmen. 

Rondje Goutum-Súd

Onlangs hebben we onder alle wijkgenoten een enquête uitgestuurd. Hierin stelden we onder andere vragen over de inrichting en verkeersveiligheid van onze wijk. De uitkomsten hebben we met jullie gedeeld en tevens beloofd dit ook met de gemeente te delen.  

Afgelopen week was het dan zover! Door een digitale ronde (de fysieke afspraak kon i.v.m. Corona niet doorgaan) van bijna 2 uren door onze wijk te maken hebben we de meest genoemde zaken in de enquête besproken. Aanwezig waren de projectleider van de Zuidlanden, stedenbouwkundige en de wijken coördinator. We geven jullie graag een korte samenvatting. 

Een aantal verkeerssituatie zijn besproken welke onveilig zijn. De oversteek van Goutum-Sud naar techum, kruising Hoyteslan Bouweslan, Hoyteslan inrichting van rotonde t/m kerkwoningen en de ingangen naar Pierslan. Door foto’s en ervaringen te delen ziet de gemeente in dat dit inderdaad zorgelijke punten zijn. Men gaat daarom in conclaaf om te kijken hoe deze situatie verbetert kan worden. 

Snelheid in de wijk is op enkele punten in de wijk te hoog. Hierover hebben we een open gesprek gehad qua maatregelen. Wens vanuit onze kant uitgesproken dat er op de hoyteslan in de definitieve bestrating een natuurlijke (groen) verspringing komt. De mogelijkheden worden door de gemeente bekeken.  

Verder is de parkeer(problematiek) op verschillende plaatsen in de wijk besproken. Uiteraard zijn we hier grotendeels zelf verantwoordelijk voor als wijkbewoners. Vanuit de wijkvereniging hebben we het dringende advies gegeven de wijk zo in te richten dat het voor iedereen (parkeerders en handhavers) duidelijk is waar men wel of niet mag parkeren om zo onduidelijkheid te voorkomen. 

Alle genoemde punten worden door de gemeente opnieuw bekeken. Zodra er meer duidelijk is op één of meerdere punten krijgen we hier terugkoppeling op. Vanuit de wijkvereniging hebben we “het rondje Goutum Sud” als zeer fijn ervaren. De gemeente stond echt open voor onze feedback en ging het gesprek open aan. Wordt vervolgt.

Bouw Noorderbreedte begonnen

Planning:

  • Er staan op dit moment (nog) geen bouwhekken om het bouwterrein. Dat is een bewuste keuze van de aannemer. Het plaatsen van bouwhekken zou het op dit moment onveiliger maken, met name langs de Hoyteslân. Door het grote aantal verkeersbewegingen wat er nu is (aanvoer van heipalen) zou de Hoyteslân flink gestremd worden. Dit is niet goed voor de doorstroming. Er is gekozen voor een tijdelijke rijbaan van rijplaten waarop materiaal aangevoerd en gelost kan worden. Op dit moment is dat de veiligste optie. 
  • Er wordt nu vanaf maaiveldniveau geheid. Alle gaten die er op dit moment zijn, worden zo snel mogelijk weer gevuld, om risico’s te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de sleuven voor de riolering.
  • Er liggen op dit moment bulten grond op het terrein. Degene die niet stabiel genoeg lijken, drukken ze nog extra aan. Die kunnen dan niet “instorten” wanneer er wel op gespeeld zou worden. 
  • Bij de verdere werkzaamheden zullen er ook onder andere grote transporten plaats moeten vinden. Deze worden zoveel mogelijk via de Súdertrimdielsdyk (de asfaltweg) worden gedaan. Er is daarvoor een tijdelijke inrit gemaakt, het zand daarvoor ligt er al.
  • Wanneer het ketenpark er staat (zie planning) is er dagelijks iemand op de bouw aanwezig. 
  • Het heien is woensdag 22 juli klaar (dit is de planning). Groot materieel zoals de heistelling wordt dan afgevoerd. Het resterende terrein wordt dan zo vlak mogelijk achter gelaten.
  • Dinsdag 11 augustus (week 33) wordt er begonnen met ontgraven, dan zullen er ook nog geen hekken omheen staan, omdat dat niet werkbaar is tijdens de (grond)werkzaamheden. Hekken op/langs de Hoyteslân zullen dan ook weer er voor zorgen dat de buurt daar dan juist weer extra last van heeft.
  • In de week van 17 augustus (week 34), als het grondwerk ver genoeg gevorderd is komen er hekken omheen de staan. In de tijd die daarop volgt zullen de werkzaamheden verder uitgevoerd worden. 
  • Vanaf 24 augustus (week 35) wordt het ketenpark geplaatst en ingericht.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, problemen met de bouw?
Neem dan contact met ons als Wijkvereniging op. Wij nemen contact op de bouwer en zorgen voor een terugkoppeling naar de wijk.